Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Vaspitni rad

 

Opšti cilj vaspitanja je formiranje kompletne, svestrano razvijene, stvaralačke i slobodne ličnosti sa ispravnim pogledom na svet, prirodu i društvo, zrele za uključivanje u životnu sredinu, kao i postizanje optimalne školske uspešnosti kod učenika.


Poseban cilj vaspitanja je:

- na otklanjanju posledica oštećenja sluha u fizičkom i psihičkom pogledu,

- na razvijanju govora i drugih oblika komunikacije,

- podsticanje i razvijanje psihomotoričkih potencijala,

- da omogući učenicima uspešno savlađivanje nastavnih sadržaja i drugih zadataka koje postavlja škola,

- podsticanje i razvijanje aktivnog odnosa prema sopstvenom učenju i ličnom sveukupnom razvoju,

- da izgradi pravilne interpersonalne odnose, nauči ih životu i radu i zajedništvu i na taj način pripremi za život u koji će stupiti po završetku škole i izlasku iz internata.

 

Vaspitno obrazovni rad svakodnevno obuhvata rad na usvajanju osnovnih pravila ponašanja, razvijanju radnih navika (usvajanje racionalnih tehnika školskog učenja i intelektualnog rada), razvijanju osećanja odgovornosti, prihvatanju obaveza i shvatanju uloge pojedinca u domu. Vaspitači svoj rad usklađuju sa potrebama svakog učenika posebno. Uključuju učenike u aktivnosti za koje su zainteresovani i koje su usmerene na unapređenje i razvijanje ličnih mogućnosti.

Vaspitači sa svojim vaspitnim grupama svakodnevno izvode repeticiju nastavnog gradiva i izradu domaćih zadataka. Repeticija se izvodi u slobodnim učionicama, dnevnom boravku ili vaspitačkoj sobi. Za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda repeticija se odvija u okviru sledećih predmeta:
   - srpskog jezika
   - matematike
   - sveta oko nas (prirode i društva)
   - likovne kulture.
Za učenike osnovne škole od 5. do 8. razreda, kao i za učenike srednje škole, repeticija obuhvata usvajanje gradiva iz svih predmeta.
Vaspitači se trude da omoguće učenicima da upoznaju prirodu učenja i ulogu pojedinih vrsta učenja u razvoju i menjanju ličnosti tokom detinjstva, adolescencije i zrelog doba.

ORGANIZACIJA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA 

U radu sa decom su maksimalno zastupljene sve komponente vaspitnog rada.
Komponente vaspitnog rada su:

-intelektualno vaspitanje

-moralno vaspitanje

-radno vaspitanje

-estetsko vaspitanje

-fizičko vaspitanje

 

Vaspitne grupe su heterogene po sastavu i broje od 6 do 8 učenika

Vaspitno obrazovni rad sa učenicima obuhvata:
   - pripremu učenika za učenje, izradu domaćih zadataka
   - obradu-realizaciju sadržaja komponenti vaspitnog rada
   - praćenje psihofizičkog razvoja i evidencija
   - individualni vaspitno-obrazovni rad sa učenicima
   - preventivni rad, rad na adaptaciji, socijalizaciji i rešavanju ličnih problema učenika
   - organizaciju kulturno zabavnog života dece, sadržajno i pravilno korišćenje slobodnog vremena
   - vođenje brige o izgledu, zdravlju, ličnoj higijeni, ličnim stvarima učenika i inventaru koji koriste
   - prisustvo pri ustajanju i smeštanju na spavanje i u toku obroka.

Najnovije vesti

Škola u slikama

image-26.jpg

Sertifikati

certifikat

Newsletter

Pretraga sajta

Pratite nas

dr-selakovic-logo

Kako do nas

partneri